Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB | Alf Tärnklint Tel: 0761 - 866 727 | Håkan Lindström Tel: 076-303 15 66

Arbetsmiljö - Utgåva 1

Hej!

Vi på Arbetsmiljöutvecklarna i Sverige AB, Alf och Håkan kommer att varje kvartal, 4 ggr/år att ge ut ett ”Nyhetsbrev” som kan vara intressant och viktigt för er gällande nyheter, publikationer, föreskrifter och mycket mer som på ett eller annat sätt kan beröra era verksamheter gällande ert arbetsmiljöarbete.

Vi kommer att utveckla vårt nyhetsbrev efter hand, men här kommer den första utgåvan och hoppas ni får nytta av den.

Vi har sammanfattat det viktigaste från Sveriges Byggindustrier (BI) och Arbetsmiljöverket (AV).

AMP-Guiden nu på engelska

AMP-Guiden är ett digitalt hjälpmedel och malldokument för att ta fram arbetsmiljöplaner. Innehållet på AMP-Guiden riktar sig till samtliga aktörer i byggprocessen som kan tänkas påverka arbetsmiljöarbetet, primärt byggherrar, uppdragstagare, byggarbetsmiljösamordnare, projektörer och entreprenörer. Nu finns även en engelsk version av AMP-Guiden.

Se AMP-guiden

Arbeten med tunga lyft

Förra året inträffade flera allvarliga olyckor, även dödsfall, i samband med tunga lyft på byggarbetsplatser runt om i landet. Lyft av tunga Prefab element och annat material i samband med montage och lossning/lastning från lastbil innebär många risker. Därför är det extra viktigt att vid dessa arbeten tänka på bl.a. följande:

 • Finns rätt kompetens för denna typ av lyft?
 • Har aktuellt område avspärrats tydligt?
 • Är underlaget för lastbil, kran eller motsvarande lyftanordning bra?
 • Är BAS-U informerad om lyftet och riskerna med detta?
 • Görs dokumenterad arbetsberedning med berörda?
 • Används kontrollerad och godkänd lyftutrustning?
 • Används tillförlitliga ställage vid materialupplag?
 • Kan aktuellt väder inverka på lyftet?
 • Finns en beredskapsplan om något går fel?

Viktigt är att lyften finns med i planeringen för byggarbetsplatsen och hanteras som riskfyllt arbete i Arbetsmiljöplanen. På Sveriges Byggindustriers medlemswebb Byggplatsen finns Checklista - Leverans och montage av tunga element som kan vara till hjälp.

AV:s nya webbutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöverket lanserade nyligen en ny webbutbildning om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utbildningens syfte är att ge arbetsgivare verktyg för att komma igång med det egna systematiska arbetsmiljöarbetet. Utbildningen tar cirka 30 minuter att genomföra och du hittar den på AVs hemsida.

Bygginspektioner med fokus på asbest, kvartsdamm och platschefers arbetsmiljö

Under 2018 med start i mars kommer Arbetsmiljöverket att inspektera en rad bygg- och anläggningsarbetsplatser i hela landet. Fokus kommer att ligga på riskområden som kan leda till arbetssjukdomar inom bygg och anläggningsverksamhet, särskilt riskerna med asbest och kvartsdamm. Tänk på att du som arbetsgivare måste ha en skriftlig riskbedömning med angivande av skyddsåtgärder avseende de arbetsmoment i verksamheten som innebär exponering av kvartsdamm.

Även platschefers arbetsmiljö, både deras fysiska och psykosociala arbetsförhållanden, kommer att inspekteras särskilt av Arbetsmiljöverket under 2018. Arbetsmiljöverket kommer att kontrollera hur arbetsgivarna sköter det systematiska arbetsmiljöarbetet och framförallt hur de hanterar stressrelaterade arbetssjukdomar genom att arbeta förebyggande med psykosociala risker

Insatser mot belastningsskador

Regeringen beskriver i sin arbetsmiljöstrategi för det moderna arbetslivet 2016-2020 att långsiktiga insatser behövs för att göra det möjligt för alla att arbeta ett helt arbetsliv. För att uppnå ett hållbart arbetsliv är det nödvändigt med insatser för att förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut.

Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå under 3 år mellan 2018-2020. Aktiviteterna ska bidra till att fler arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetar mer offensivt med de ergonomiska arbetsmiljöfrågorna så att ohälsa och olycksfall förebyggs.

Friska arbetsplatser hanterar farliga ämnen på ett säkert sätt

Den andra aktiviteten ingår i den europiska arbetsmiljökampanjen. Aktiviteten innebär att cirka 1500 arbetsgivare inspekteras under två veckor i oktober både 2018 och 2019. Under dessa inspektioner kontrollerar inspektörerna hur arbetsgivare förtecknar, riskbedömer och informerar sina anställda om kemiska arbetsmiljörisker på arbetsplatsen. Krav ställs utifrån föreskriften om kemiska arbetsmiljörisker och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Gör så här i tre steg:

 • Ta reda på vilka kemiska riskkällor som finns, deras farliga egenskaper och vilka regler som gäller.
 • Identifiera farliga situationer.
 • Bestäm vilka åtgärder som behövs.

Tre av fyra företag brister i att förebygga farligt damm

Arbetsmiljöverket har granskat hanteringen av farligt kvartsdamm på cirka 750 arbetsplatser. Det är den första inspektionen sedan nya föreskrifter om kvartsdamm trädde ikraft 2015. Hos närmare tre av fyra företag hittades brister och vanligast är bristfälliga riskbedömningar och åtgärdsplaner.

Dokumentera åtgärder mot det farliga dammet

Riskbedömningar och åtgärder ska dessutom vara dokumenterade. Exempel på förebyggande åtgärder är att i första hand använda ett material utan eller med mycket låg kvartshalt eller att välja en arbetsmetod som gör att inget kvartsdamm bildas. Att använda vattenbegjutning eller utsug för att få bort dammet är andra alternativ.

Nu måste branscher där kvartsdamm förekommer ta ansvar för att öka och sprida kunskapen och utveckla gemensamma verktyg för att lättare kunna förebygga det farliga dammet, säger AV.

Kraftig nedgång av arbetssjukdomar

Arbetsmiljöverkets arbetsskadestatistik för 2017 visar på en minskning av anmälda arbetssjukdomar både bland män och kvinnor. För arbetsolyckor med sjukfrånvaro ligger anmälningarna på samma nivå som föregående år.

Arbetssjukdomar var vanligare bland kvinnor medan arbetsolyckor och dödsolyckor var vanligare bland män.

Senast ändrade eller utkomna publikationer från Arbetsmiljöverket

 • Smittrisker (AFS 2018:4)
 • Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om utförande av personlig skyddsutrustning (AFS 2018:3)
 • Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om vissa arbeten med högtrycksstråle (AFS 2017:1)
 • Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling, broschyr
 • Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om bultpistoler (AFS 2016:8), föreskrifter
 • Upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om spikpistoler (AFS 2016:9), föreskrifter
 • Arbetsmiljöansvaret för arbetsgivare som hyr ut och hyr in arbetstagare (ADI 706), informationsblad
 • Tryckbärande anordningar (AFS 1999:4), föreskrifter (Upphävda)
 • Tryckbärande anordningar (AFS 2016:1), föreskrifter
 • Förebygg olyckor och ohälsa - säkerhetskultur och systematiskt arbetsmiljöarbete (ADI 705), broschyr

Alf & Håkan

Det var allt för denna gång! Nästa utgåva kommer i oktober.

Hälsningar

Alf och Håkan

22 aug 2018